[fibosearch]

Regulamin konkursu ,,Wygraj białko na dzień chłopaka’’

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą ,,Wygraj białko na dzień chłopaka’’ (dalej „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest Fit Port Patrycja Ligus,  NIP: 5842624459, ul. Szyprów 4D/4, 80-335 Gdańsk 

 (dalej „Organizator”).

3. Konkurs przeprowadzany jest w dniach od 30.09.2021 do 01.10.2021 do godz. 23:59. (dalej: okres trwania Konkursu), na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Konkurs przeprowadzany jest w Internecie za pośrednictwem portalu Facebook przy pomocy polskiego fanpage’a marki FIT PORT na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/fitport.sfera (dalej: Fanpage).

5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani nie jest z nim związany. Odpowiedzialność́ prawną za realizację Konkursu ponosi Organizator. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność́ za naruszenia Regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami Regulaminu, uczestnicy powinni skierować́ swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość́ realizacji Konkursu (por. rozdział III pkt E.2 regulaminu usługi Strony na Facebooku w zw. z art. 3853 pkt 1. i 2. Kodeksu cywilnego).

6. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

7. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, stale zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik/Uczestnicy”). Uczestnictwo w Konkursie nie może być bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą lub zawodową Uczestnika.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, pracownicy Fit Port oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora lub Fit Port bez względu na podstawę prawną (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

4.. Uczestnik przystępując do Konkursu, powinien zapoznać́ się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby zamieszkałe w Polsce oraz posiadające profil prywatny w serwisie Facebook. Jeżeli dana osoba nie posiada profilu prywatnego w serwisie Facebook, w celu wzięcia udziału w Konkursie powinna dokonać rejestracji w serwisie Facebook, zgodnie z zasadami tego serwisu.

6. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik może korzystać wyłącznie z jego własnego profilu w serwisie Facebook. Korzystanie z jakichkolwiek innych profili, w tym zwłaszcza profili fikcyjnych lub profili innych osób jest zakazane i stanowi rażące naruszenie Regulaminu oraz podstawę do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie z pozbawieniem praw do wszelkich uzyskanych nagród.

§ 3. Zadanie Konkursowe

1. Konkurs polega na nagrodzeniu jednego Uczestnika, który w okresie trwania Konkursu opublikuje w komentarzu tekst, który będzie najlepszym pod względem oryginalności, unikatowości i ciekawej treści rozwiązaniem zadania konkursowego przygotowanego przez Organizatora oraz oznaczy osobę, której dotyczy ten komentarz (dalej: Zadanie Konkursowe).

2. Zadanie Konkursowe zostanie przedstawione Uczestnikom poprzez post na Fanpage’u, opublikowany w dniu rozpoczęcia Konkursu (dalej: Post Konkursowy).

3. Po opublikowaniu Postu Konkursowego Uczestnicy będą mieli możliwość zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez podanie rozwiązania Zadania Konkursowego w komentarzu do Postu Konkursowego (dalej: Zgłoszenie). Post dostępny jest na: https://www.facebook.com/fitport.sfera

4. W Konkursie nie można przesłać Zgłoszenia w inny sposób niż opisany w § 3 pkt. 3

5. Post Konkursowy zostanie opublikowany 30.09.2021 i trwa do 01.10.2021, do godziny 23:59

6. Na podstawie kryteriów, o których mowa w § 3, pkt.1 spośród Uczestników, którzy zgłosili Pracę Konkursową w odpowiedzi na dany Post Konkursowy, trzyosobowe jury złożone z przedstawicieli Organizatora wyłoni laureatów w liczbie wskazanej w tym Poście Konkursowym.

7. Lista laureata wyłonionego spośród Prac Konkursowych, zgłoszonych w odpowiedzi na dany Post Konkursowy zostanie ogłoszona 02.10.2021 do godz. 12:00

8. Uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną ilość Prac Konkursowych, jednakże każdy Uczestnik może zdobyć w Konkursie tylko jedną nagrodę.

9. W Konkursie niedozwolone jest dostarczanie treści bezprawnych, w tym zgłaszanie odpowiedzi stanowiących naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, takich jak dobra osobiste, prawo do wizerunku lub prawa autorskie. W konkursie niedozwolone jest zgłaszanie odpowiedzi służących marketingowi towarów lub usług nieoferowanych przez Fit Port.

10. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu Konkursu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z komentarzy pod Postem Konkursowym treści zamieszczonych przez Uczestników, które są niezgodne z Regulaminem konkursu.

§ 4. Nagrody w Konkursie

1. W Konkursie przewidziano 1 nagrodę (dalej: „Nagrody„) tj. 1 opakowanie Białka Whey Platinium Protein 2kg smak waniliowy, dostępny w sklepie internetowym Fit Port pod adresem: https://www.fitport.pl/produkt/whey-platinum-protein-2-kg-waniliowy/

2. Organizator informuje, że nagrody są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

3. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez laureata za pośrednictwem Portalu Facebook wiadomości prywatnej do konta Fit Port: https://www.facebook.com/fitport.sfera na którym pojawił się dany Post Konkursowy. W treści wiadomości należy wpisać prawdziwe i aktualne dane laureata: imię, nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu oraz preferowaną formę wysyłki kurier lub paczkomat Inpost. Wiadomość musi zostać wysłana w ciągu 12h od ogłoszenia wyników.

4. Nagrody wysłane zostaną za pomocą kuriera lub paczkomatu Inpost.

5. Organizator nie przewiduje zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

6. Laureat może zrzec się prawa do Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu żaden ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

7. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do treści swojego Zgłoszenia jako utworu, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

§ 5. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można składać w czasie trwania konkursu oraz w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu na piśmie listem poleconym, kurierem lub osobiście na adres Organizatora lub w wiadomości prywatnej Facebook przesłanej do Organizatora.

2. W treści reklamacji należy podać zgłaszane zastrzeżenia oraz treść żądania, a także adres korespondencyjny, pod który ma zostać wysłana odpowiedź.

3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza możliwości dochodzenia przez Uczestników roszczeń na drodze postępowania sądowego, przed właściwym sądem powszechnym.

§ 6. Dane osobowe

1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu pt. ,,Wygraj białko na dzień chłopaka” tym w celu wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

2. Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą̨ wykorzystywane do potrzeb Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

3. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest Fit Port. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie oraz odebrania nagrody.

4. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska w celu poinformowania o wynikach Konkursu.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz  na stronie: fitport.pl

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa

3. Wszelkie spory dotyczące Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Organizatora.